Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.sekmesinkilelis.vgvrac.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra asociacija Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract klubas, įmonės kodas 303070416, Mykolo Sleževičiaus g. 14-64, LT-06326 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@sekmesinkilelis.lt.

1.2. Kandidatas – veiksnus fizinis asmuo, kuris kandidatuoja „Sėkmės inkilėlio“ akcijoje paramai gauti.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Kandidato asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Kandidato asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Kandidatų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Kandidatas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Kandidatas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@sekmesinkilelis.lt. Tokiu atveju asociacija nedelsdama turi įgyvendinti Kandidato prašymą (per 30 dienų).  

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kandidato, kuris pateikia savo paraišką internetinėje svetainėje www.sekmesinkilelis.vgvrac.lt teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kandidato asmens duomenis:

– vardą, pavardę;

– amžių;

– statusą;

– gyvenamąją vietą;

– telefono numerį;

– elektroninį paštą;

– prisistatymo laišką;

– prisegtus dokumentus;

– kitą kandidatūros metu nurodytą informaciją;

sąžiningam konkursui vykdyti. Kandidatas pateikdamas savo kandidatūrą pareiškia savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo šiems tikslams. Duomenų valdytojas įsipareigoja atsakyti visiems Kandidatams po to kai baigsis konkurso numatyta data bei paskelbti kas gaus finansinę paramą.

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Kandidato asmens duomenų tretiesiems asmenims. Kandidato asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas  interneto svetainėje www.sekmesinkilelis.vgvrac.lt.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.sekmesinkilelis.vgvrac.lt.

4.3. Jeigu Kandidatas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@sekmesinkilelis.lt

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu info@sekmesinkilelis.lt